Tarieven en vergoedingen

Voor niet- (aanvullend) verzekerde patiënten en voor patiënten waarbij de maximale vergoeding is bereikt, gelden de volgende tarieven: 

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de paramedische therapeut.
2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het controleren van eventuele vergoedingen door zijn/haar zorgverzekeraar.
3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld. Hiervoor gelden de praktijktarieven.
4. De declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum.
5. Zodra cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en aanmaningskosten in rekening te brengen.
6. Indien cliënt in gebreke blijft , zal hierna de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan Medicas B.V.. In dit geval wordt aanspraak gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten, welke vanaf het moment van uit handen geven van de zaak voor rekening van cliënt komen.
7. Indien door cliënt geen aanvullende verzekering is afgesloten of wanneer het maximale uit de aanvullende verzekering is vergoed, dient cliënt na elke behandeling de kosten per pinbetaling te voldoen. Hiervoor gelden de praktijktarieven.