Voor niet-(aanvullend) verzekerde patiënten van wie de zorgverzekeraar een contract met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden gelden de volgende tarieven:

Screening (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Zitting fysiotherapie
Zitting manuele therapie
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Niet nagekomen afspraak
Zitting echografie
Shockwave (zonder verzekerde fysiotherapie)
Topsport revalidatietraining (A-B of HP- Status)
Inhuur sportfysiotherapeut Topsportevenementen

€17,50
€35,00
€52,50
€35,00
€52,00
€60,00
€20,00
€8,60
€76,00
€29,95
€35,00
€35,00
op aanvraag
op aanvraag

Betalingsvoorwaarden

  1. Het tarief geldt vanaf 1 januari 2019
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur vóór de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
  3. De declaraties dienen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15de na de factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitenechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €20,00 alles exclusief omzetbelasting.