Privacyverklaring

Beste heer/mevrouw,

Het team van Wolbert Fysio, Vijverlaan 3, 5404 KH te Uden, hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging (tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/ UWV/ schadeverzekeraar/intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens  vernietigd.

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

  • Uw zorgverzekeraar; uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
  • Health Care Auditing (HCA); Onze kwaliteit wordt getoetst door middel van audits vanuit het HCA en interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.  
  • Intramed en FysioRoadmap; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.
  • Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.
  • Landelijke Database Fysiotherapie en Landelijke Database Keurmerk; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
  • Zorgmail en Zorgdomein; Voor het veilig versturen van verwijzingen en behandeling verslagen, onderling tussen zorgverleners.
  • Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens. 

Met genoemde partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bas Wolbert  is hiervoor onze contactpersoon. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u uw gegevens niet wilt delen, mogen wij helaas niet overgaan tot het behandelen van uw klachten.