Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wolbert Fysio, gevestigd aan de Vijverlaan 3, 5404KH te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.


Persoonsgegevens die wij verwerken (plicht van de praktijk)

Wolbert Fysio verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt/wenst te maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (plicht van de praktijk

Wolbert Fysio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens betreffende uw gezondheid (behandelgegevens);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens (voor wat betreft declaraties).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wolbert Fysio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ondersteunen en in standhouden van een goede (para)medische en farmaceutische zorg- en hulpverlening;
 • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (met uw toestemming)
 • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

Voor de diverse gegevensbestanden zijn binnen Fysiotherapie Praktijk Wolbert  toegangsbevoegdheden vastgelegd. Zo heeft bijvoorbeeld een fysiotherapeut geen inzage in de financiële gegevens van de praktijk. Een medewerker (financiële) administratie/office manager heeft wel toegang tot de patiëntendossiers. Zij zal hier alleen gebruik van maken indien haar werkzaamheden en verantwoordelijkheid haar hiertoe noodzaken. Onze verwerking van persoonsgegevens zijn gemeld bij de Autoriteit  Persoonsgegevens (AP).


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wolbert Fysio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaar na het laatste contact te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft altijd het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. U heeft het recht op een kopie van deze gegevens.

Als blijkt dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn heeft u het recht te vragen om een correctie.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van gegevens gebeurt zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct worden voldaan aan het verzoek.


Dataportibiliteit

U heeft het recht op dataportibiliteit. Op uw verzoek moet Wolbert Fysio uw persoonsgegevens verstrekken in een vorm die het makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens van uw medisch dossier: de persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit observatie.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wolbert Fysio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0413-264879 of via info@wolbert-fysio.nl.


Datalek

Indien u een datlalek (zwakke plek/beveiligingslek) in de organisatie Wolbert Fysio heeft gevonden kunt u altijd contact opnemen met Wolbert Fysio. Wij gaan er dan zo snel mogelijk voor zorgen dat we deze datalek samen met uw hulp gaan oplossen. Wij willen er voor zorgen dat onze organisatie Wolbert Fysio zo veilig mogelijk wordt georganiseerd en soms is uw hulp daarbij welkom.


Cookies

Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van de diensten van Wolbert Fysio. Cookies is informatie die op jouw computer automatisch wordt opgeslagen. Zo kunnen wij je herkennen bij een volgende bezoek op onze website. Cookies worden niet gebruikt om de persoon te herkennen; ze identificeren alleen computers. Echter kunnen ze daarbij wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij verbeteringen en aanpassingen doorvoeren ten wensen van de bezoekers. Ten alle tijdens is het mogelijk om de acceptatie van cookies op jouw computer uit te schakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. aangeboden webanalyse-service. Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door cookie gegenereerde informatie in combinatie met uw IP-adres wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Zo wordt door Google bijgehouden hoe de website wordt gebruikt. Daarbij rapporteren zij over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten die worden aangeboden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google is gemachtigd deze informatie aan derden door te geven indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden deze informatie namens Google verwerken. Hierbij zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U heeft altijd te mogelijkheid om cookies te weigeren in uw browser. Indien u hiervoor kiest kan het zijn dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door toestemming te geven voor deze website, wordt de informatie verwerkt door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hier omschreven.


Privacybeleid andere
 websites

Op www.wolbert-fysio.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Hierbij is Wolbert Fysio niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. U kunt wellicht meer informatie daarover vinden op de betreffende websites.


Vragen omtrent het privacybeleid?

Indien u nog vragen heeft omtrent het privacybeleid kunt u altijd contact op nemen met Wolbert Fysio. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Wolbert Fysio

Vijverlaan 3
5404KH Uden
0413-264879
info@wolbert-fysio.nl
www.wolbert-fysio.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming van Wolbert Fysio: Bas Wolbert, praktijkhouder